PERNYATAAN PRIVASI

Keselamatan dan kerahsiaan maklumat peribadi anda adalah amat penting bagi kami dan kami, The Concept Exhibition (M) Sdn Bhd ("TCE" atau "Kami"), komited untuk melindungi privasi maklumat peribadi anda. Peryataan Privasi ini menerangkan bagaimana kami mengendali maklumat peribadi anda yang diperoleh secara dalam talian atau luar talian yang dikawal oleh kami (termasuk kumpulan korporat dan persekutuan pihak ketiga TCE). Anda dinasihatkan supaya membaca Pernyataan Privasi ini sebelum menggunakan laman web TCE atau menyerahkan maklumat peribadi anda kepada kami.

BAGAIMANA PERNYATAAN PRIVASI MENTAKRIFKAN "MAKLUMAT PERIBADI"

Pernyataan Privasi ini memaklumkan bagaimana maklumat peribadi anda dikumpul, digunakan dan didedahkan oleh TCE selaras dengan undang-undang dan peraturan yang digunakan untuk perlindungan maklumat. Maklumat peribadi anda merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, sebarang maklumat peribadi mengenai anda melibatkan nama, jantina, alamat, nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat e-mel atau rakaman audio, gambar atau video atau maklumat tentang keluarga anda ("Maklumat Peribadi").

Selain dinyatakan, anda tidak diwajibkan untuk memberikan Maklumat Peribadi yang diminta di sini, namun jika anda tidak memberikannya, TCE tidak akan dapat menjalankan tanggungjawabnya terhadap anda.

1) BAGAIMANA TCE MENGUMPUL MAKLUMAT PERIBADI?

Kami mengumpul Maklumat Peribadi anda melalui pelbagai saluran. Saluran biasa (tetapi bukan satu-satunya) yang kami lakukan demikian adalah apabila:

a) Maklumat Peribadi Yang Anda Serahkan

2) DALAM APA KEADAAN TCE AKAN MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI?

Dengan mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada kami, anda telah bersetuju supaya kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:

For the avoidance of doubt, TCE may disclose your Personal Data to any of our exhibitors, sponsors, professional services provides, employees, affiliates, partners on a need-to-know basis, or for any of the purpose stated in the paragraph 2 above, without obtaining your prior consent.

3) SIAPA YANG AKAN MENDAPAT AKSES KEPADA MAKLUMAT PERIBADI MENGENAI SAYA?

Kami tidak akan mendedahkan Maklumat Peribadi anda dengan sengaja kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan tanpa mendapatkan keizinan anda terlebih dulu, melainkan dalam keadaan-keadaan berikut:

Untuk mengelakkan sebarang keraguan, kami boleh mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada mana-mana perserta pameran, penaja, penyedia perkhidmatan professional, pegawai, pekerja, ejen atau sekutu kami berdasarkan keperluan untuk mengetahuinya sahaja atau sebarang tujuan dinyatakan dalam perenggan 2 di atas, tanpa mendapatkan keizinan anda terlebih dulu.

4) BAGAIMANA TCE MENYIMPAN MAKLUMAT PERIBADI DENGAN SELAMAT?

Ia adalah amalan TCE untuk menjaminkan keselamatan setiap platform yang mengumpul Maklumat Peribadi seperti yang dinyatakan dalam perenggan 1 di atas; namun begitu, kerahsiaan Maklumat Peribadi yang dihantar melalui Internet tidak akan dapat dijaminkan. Askes kepada Maklumat Peribadi anda oleh pihak ketiga secara tanpa kebenaran juga tidak dapat dijaminkan oleh TCE. Anda wajar menimbang risiko-risiko dan manfaat-manfaat semasa menyerahkan Maklumat Peribadi anda kepada TCE.

5) PENYIMPANAN HAK

TCE menyimpan hak untuk mempelbagaikan atau meminda Pernyataan Privasi ini pada bila-bila masa dan atas budi bicaranya semata-mata dan sepenuhnya bagi memastikan Pernyataan Privasi ini konsisten dengan perkembangan TCE pada masa depan, industri trend dan/atau sebarang perubahan dalam keperluan perundangan atau peraturan.

Apabila anda memasuki halaman ini, maklumat teknikal tanpa nama mungkin dikumpulkan mengenai aktiviti anda pada halaman itu (contohnya, alamat IP anda, waktu dan tarikh anda memasuki laman itu, maklumat berkaitan dengan pelayar dan system pengendalian, laman-laman dilawati, dll).

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. TCE tidak mempunyai kawalan terhadap kandungan laman web pihak ketiga seperti itu atau cara pengoperasi laman web berkenaan mengendalikan Maklumat Peribadi anda. Anda wajar menyemak semula polisi privasi yang digunakan untuk laman web pihak ketiga berkenaan bagi memahami cara pihak ketiga terbabit mungkin menggunakan Maklumat Peribadi anda.

TCE akan menyimpan Maklumat Peribadi anda selama mana dirasakan perlu untuk mencapai tujuan ia dikumpulkan dan mematuhi keperluan perundangan. Jika TCE tidak lagi memerlukan Maklumat Peribadi anda untuk apa-apa tujuan, ia akan mengambil langkah sewajarnya untuk memadamkan atau melupuskan Maklumat Peribadi anda secara selamat.

Sila tekan disini untuk versi Bahasa Inggeris.

6) BAGAIMANA SAYA BOLEH MENGHUBUNGI TCE?

Jika anda ingin membuat permintaan akses atau pembetulan atau perlupusan Maklumat Peribadi anda, atau anda ingin menarik diri daripada komunikasi dengan perniagaan TCE pada masa depan, atau produk(-produk) dan/atau perkhidmatan(-perkhidmatan) TCE, sila hubungi kami melalui e-mel di [email protected] atau melalui panggilan telefon kepada Khidmat Pelanggan kami di +6012 6996186. Secara alternatif, anda boleh menghantar surat ke alamat berikut:

The Concept Exhibition (M) Sdn Bhd
Suite 88, GF-16
The Waterfront @ Parkcity
No.5, Persiaran Residen, Desa Parkcity
52200 Kuala Lumpur
Malaysia.