Pernyataan Privasi

Keselamatan dan kerahsiaan maklumat peribadi anda adalah amat penting bagi kami dan kami, The Concept Exhibition (M) Sdn Bhd (“TCE”), komited untuk melindungi privasi maklumat peribadi anda.

Kenyataan Privasi ini memaklumkan bagaimana maklumat peribadi anda dikumpul, digunakan dan didedahkan oleh TCE selaras dengan undang-undang dan peraturan yang digunakan untuk perlindungan maklumat. Maklumat peribadi anda merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, sebarang maklumat peribadi mengenai anda melibatkan nama, jantina, alamat, nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat e-mel atau rakaman audio, gambar atau video (“Maklumat Peribadi”).

Anda tidak diwajibkan untuk memberikan maklumat peribadi yang diminta di sini, namun jika anda tidak memberikannya, TCE tidakakan dapat menjalankan tanggungjawabnya terhadap anda.

1) Pengumpulan Maklumat Peribadi

Kami mengumpul Maklumat Peribadi anda melalui pelbagai saluran. Saluran biasa (tetapi bukan satu-satunya) yang kami lakukan demikian adalah apabila:

2) Penggunaan Maklumat Peribadi

Dengan mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada kami, anda telah bersetuju supaya kami menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:

Jika anda telah membekalkan kami dengan rakaman audio, gambar atau video, kami mungkin menggunakan yang sama pada pengiklanan atau bahan-bahan promosi kami.

3) Pendedahan Maklumat Peribadi kepada Pihak Ketiga

Kami tidak akan mendedahkan Maklumat Peribadi anda dengan sengaja kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan tanpa mendapatkan izin anda terlebih dulu, melainkan dalam keadaan berikut:

Untuk mengelak sebarang keraguan, kami boleh mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada mana-mana perserta pameran, penaja, penyedia perkhidmatan professional, pegawai, pekerja, ejen atau sekutu kami berdasarkan keperluan untuk mengetahuinya sahaja atau sebarang tujuan dinyatakan dalam perenggan 2 di atas, tanpa mendapatkan izin anda terlebih dulu.

4) Penyimpanan Hak

TCE menyimpan hak untuk mempelbagaikan atau meminda Pernyataan Privasi ini pada bila-bila masa dan atas budi bicaranya semata-mata dan sepenuhnya bagi memastikan Pernyataan Privasi ini konsisten dengan perkembangan TCE pada masa depan, trend industry dan/atau sebarang perubahan dalam keperluan perundangan atau peraturan.

Apabila anda memasuki halaman ini, maklumat teknikal tanpa nama mungkin dikumpulkan mengenai aktiviti anda pada halaman itu (contohnya, alamat IP anda, waktu dan tarikh anda memasuki laman itu, maklumat berkaitan dengan pelayar dan system pengendalian, laman-laman dilawati, dll).

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. TCE tiada kawalan terhadap kandungan laman web pihak ketiga seperti itu atau cara pengoperasi laman web berkenaan mengendalikan maklumat peribadi anda. Anda wajar menyemak semula polisi privasi yang digunakan untuk laman web pihak ketiga berkenaan bagi memahami cara pihak ketiga terbabit mungkin menggunakan maklumat peribadi anda.

TCE akan menyimpan maklumat peribadi anda selama mana dirasakan perlu untuk mencapai tujuan ia dikumpulkan dan mematuhi keperluan perundangan. Jika TCE tidak lagi memerlukan maklumat peribadi anda untuk apa-apa tujuan, ia akan mengambil langkah sewajarnya untuk memadamkan atau melupuskan maklumat peribadi anda secara selamat.

Sila klik di sini untuk versi Bahasa Inggeris.

 

 

Jika anda ingin membuat permintaan akses atau pembetulan maklumat peribadi atau mempunyai apa-apa soalan atau aduan berkenaan dengan maklumat peribadi, sila hubungi kami di:

Marketing Manager
Emel: info@tce.com.my
Tel: +6010 8904 263

Tarikh: 21.03.2016